Privacy

Rplanet Clothing asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1.  Rekisterinpitäjä

Rplanet Clothing (y-tunnus 3295830-1)

Rekisteriin liittyvät tiedustelut: r.planet.company@gmail.com

 2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Rplanet Clothing asiakasrekisteri.

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään sopimusten ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseksi, personoidun markkinoinnin mahdollistamiseksi sekä yhteyden pitämiseksi asiakkaaseen.

Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

 • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
 •  käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Nämä tarkoitukset ovat rekisterinpitäjän liiketoiminnan kannalta välttämättömiä sekä perusteltuja rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välisen asiallisen yhteyden, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, perusteella ja siten rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaisia.

5. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rplanet Clothing käsittelee rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

 • tunnistamistiedot; etu- ja sukunimi;
 • yhteystiedot; osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
 •  maksutiedot liittyen maksutapahtumien selvittämiseen ja tuotteiden palautuksiin;
 • ostoshistoria, johon kuuluu tilatut tuotteet ja palautukset;
 • toimitustiedot, jotka tarvitaan tuotteen toimitusta varten;
 •  annettu palaute ja lähetetyt viestit;
 • henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, ja
 • osallistumiset mahdollisiin kilpailuihin tai asiakastyytyväisyyskyselyihin, joissa kysytään yhteystietoja.

Maksuvälittäjänä Rplanet Clothing -verkkokaupassa toimii Shopify Payments ja Paytrail ja tuotteiden toimituksissa käytämme Postin palveluja, jolloin asiakas ohjataan kolmannen osapuolen verkkosivuille. Tällöin sivustoon sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien ehtoja ja tietosuojaselosteita. Rplanet Clothing ei tallenna pankki- tai luottokorttien tietoja järjestelmiinsä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Lisäksi tietoja voidaan kerätä hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Rplanet Clothing ei luovuta tai myy tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Saatamme sopimuksen täyttämiseksi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi verkkokaupan teknisen alustan, maksuvälitystä tai kuljetuspalveluita tarjoavat kolmannet osapuolet. Maksunvälitykseen ja kuljetuksen toteuttamiseen tarvittavien henkilötietojen osalta palveluntarjoajat voivat toimia rekisterinpitäjinä. Näiden palveluntarjoajien tietosuojakäytännöt ilmenevät kyseisten palvelujentarjoajien tietosuojaselosteista

Verkkokauppa-alustana käytämme Shopifyta. jonka myötä verkkokauppatilausten tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. Palvelun tietosuojasta löytyy tietoa täältä: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Käytämme maksupalveluntarjoajina verkkokaupassa toimivat Shopify Payments ja Paytrail. Palveluiden tietosuojasta löytyy tietoa täältä: https://www.shopify.com/legal/privacy  ja https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet.

Verkkokaupan toimituskumppanina toimii Posti, jonka tietosuojasta löytyy tietoa täältä: https://www.posti.fi/fi/asiakastuki/ehdot-ja-tietosuoja/tietosuoja/tietosuojaselosteet.

Mikäli henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai tietojen teknisen ylläpidon vuoksi on tarpeen, henkilötietoja voidaan siirtää myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin mm. sopimuksellisin toimenpitein varmistetaan, että siirrettäviä henkilötietoja suojataan asianmukaisesti.

Verkkokaupan sivustolta on myös ohjauksia muihin palveluihin (kuten esim. linkitykset markkinointitarkoitukseen julkaistujen kuvien, videoiden ja podcastien julkaisualustoille). Näihin palveluihin asiakas liittyy tai siirtyy sivustolta vapaaehtoisesti ja hyväksyy tällöin kyseisen palvelun käyttöehdot, kuten esim. Instagram, Facebook, Tiktok ja Youtube.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Asiakasrekisterin henkilötiedot poistetaan, kun tietoihin ja asiakassuhteeseen liittyvät toimenpiteet on suoritettu loppuun sekä näihin liittyvät velvollisuudet ja vastuut ovat päättyneet. Kirjanpitolainsäädännön piiriin kuuluvien tietojen säilytysaika on tyypillisesti 6–10 vuotta. Verkkokauppa-asiakkaiden tilauksen tekemisen yhteydessä antamat yhteystiedot säilytetään asiakasrekisterissä 6 vuotta. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa omat henkilötietonsa ja vaatia epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista tai siirtämistä tai vaatia käsittelyn rajoittamista. Kun käsittely perustuu suostumukseen, suostumuksen voi perua milloin tahansa.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt lähetetään kohdassa 1 mainittuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen (tietosuojavaltuutetun toimisto) käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Päivitetty versio tietosuojaselosteesta julkaistaan rekisterinpitäjän verkkokaupassa. Jos muutokset ovat merkittäviä, rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidyille muutoksista myös muilla tavoin, esimerkiksi asettamalla tiedotteen verkkokauppansa sivuille.